GJP i Winim 6 MP

Ofisal Risal blong 2016 Snap Jenerol Eleksen we i jas kamaot tede i soem se GJP i winim 6 MP.
 
I minim se GJP i winim sem namba blong ol MP olsem VP mo UMP - trifala pati ia i winim hae-est namba blong MP long eleksen ia, 6 each.
Continue Reading

GJP I Holem Presiden Blong SANMA Provinsel Kaonsel

Ofisel risal blong Sanma Provinsel Eleksen we i bin stap long namba 17 Disemba 2015 i soem se GJP i winim moa jea bitim eni narafala pati - GJP i karem 5 kaonsela evriwan - Nethan Jacob mo Thomas Vora long Malo, mo John Olo Aru, Abel Tangis mo Johnsei Boe long Santo.

Continue Reading